โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สุโขทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,487
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 311 143 454 18.25
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 271 137 408 16.41
3 มัธยมศึกษาปีที 3 13 273 138 411 16.53
3 รวม ม.ต้น 37 855 418 1,273 51.19
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 252 229 481 19.34
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 218 182 400 16.08
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 13 189 144 333 13.39
6 รวม ม.ปลาย 39 659 555 1,214 48.81
รวมทั้งหมด 76 1,514 973 2,487 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0