โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : คีรีมาศพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,056
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 102 98 200 18.94
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 96 94 190 17.99
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 95 92 187 17.71
3 รวม ม.ต้น 18 293 284 577 54.64
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 70 137 207 19.60
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 61 91 152 14.39
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 45 75 120 11.36
6 รวม ม.ปลาย 16 176 303 479 45.36
รวมทั้งหมด 34 469 587 1,056 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0