โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : อุดมดรุณี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,075
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 33 382 415 20.00
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 28 385 413 19.90
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 27 349 376 18.12
3 รวม ม.ต้น 30 88 1,116 1,204 58.02
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 37 260 297 14.31
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 26 246 272 13.11
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 46 256 302 14.55
6 รวม ม.ปลาย 23 109 762 871 41.98
รวมทั้งหมด 53 197 1,878 2,075 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0