โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,505
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 134 141 275 18.27
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 141 131 272 18.07
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 162 129 291 19.34
3 รวม ม.ต้น 22 437 401 838 55.68
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 107 148 255 16.94
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 83 114 197 13.09
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 105 110 215 14.29
6 รวม ม.ปลาย 18 295 372 667 44.32
รวมทั้งหมด 40 732 773 1,505 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0