โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ศรีนคร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 752
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 93 76 169 22.47
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 101 78 179 23.80
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 81 68 149 19.81
3 รวม ม.ต้น 15 275 222 497 66.09
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 32 47 79 10.51
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 32 59 91 12.10
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 37 48 85 11.30
6 รวม ม.ปลาย 9 101 154 255 33.91
รวมทั้งหมด 24 376 376 752 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0