โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,222
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 125 303 428 35.02
2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 110 298 408 33.39
3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 109 277 386 31.59
3 รวม ม.ปลาย 36 344 878 1,222 100.00
รวมทั้งหมด 36 344 878 1,222 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0