โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ชาติตระการวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,071
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 78 76 154 14.38
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 83 89 172 16.06
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 71 90 161 15.03
3 รวม ม.ต้น 14 232 255 487 45.47
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 86 135 221 20.63
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 76 113 189 17.65
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 75 99 174 16.25
6 รวม ม.ปลาย 18 237 347 584 54.53
รวมทั้งหมด 32 469 602 1,071 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0