โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สระหลวงพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,625
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 155 154 309 19.02
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 168 180 348 21.42
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 133 167 300 18.46
3 รวม ม.ต้น 23 456 501 957 58.89
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 82 181 263 16.18
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 55 150 205 12.62
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 71 129 200 12.31
6 รวม ม.ปลาย 17 208 460 668 41.11
รวมทั้งหมด 40 664 961 1,625 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0