โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สามง่ามชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 568
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 47 57 104 18.31
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 64 65 129 22.71
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 52 63 115 20.25
3 รวม ม.ต้น 12 163 185 348 61.27
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 23 48 71 12.50
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 23 38 61 10.74
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 35 53 88 15.49
6 รวม ม.ปลาย 9 81 139 220 38.73
รวมทั้งหมด 21 244 324 568 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0