โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หนองโสนพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 675
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 56 52 108 16.00
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 54 42 96 14.22
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 65 42 107 15.85
3 รวม ม.ต้น 9 175 136 311 46.07
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 73 78 151 22.37
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 36 78 114 16.89
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 44 55 99 14.67
6 รวม ม.ปลาย 16 153 211 364 53.93
รวมทั้งหมด 25 328 347 675 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0