โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เพชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,404
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 203 211 414 17.22
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 200 147 347 14.43
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 186 188 374 15.56
3 รวม ม.ต้น 34 589 546 1,135 47.21
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 185 286 471 19.59
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 14 151 264 415 17.26
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 14 168 215 383 15.93
6 รวม ม.ปลาย 42 504 765 1,269 52.79
รวมทั้งหมด 76 1,093 1,311 2,404 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0