โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หล่มเก่าพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,257
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 193 241 434 19.23
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 180 204 384 17.01
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 143 213 356 15.77
3 รวม ม.ต้น 30 516 658 1,174 52.02
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 157 210 367 16.26
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 162 224 386 17.10
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 119 211 330 14.62
6 รวม ม.ปลาย 30 438 645 1,083 47.98
รวมทั้งหมด 60 954 1,303 2,257 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0