โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ปากท่อพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 625
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 66 57 123 19.68
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 64 64 128 20.48
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 59 57 116 18.56
3 รวม ม.ต้น 10 189 178 367 58.72
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 24 51 75 12.00
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 50 46 96 15.36
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 40 47 87 13.92
6 รวม ม.ปลาย 8 114 144 258 41.28
รวมทั้งหมด 18 303 322 625 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0