โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,108
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 273 283 556 17.89
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 289 269 558 17.95
3 มัธยมศึกษาปีที 3 15 252 306 558 17.95
3 รวม ม.ต้น 45 814 858 1,672 53.80
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 210 287 497 15.99
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 205 276 481 15.48
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 175 283 458 14.74
6 รวม ม.ปลาย 36 590 846 1,436 46.20
รวมทั้งหมด 81 1,404 1,704 3,108 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0