โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,754
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 163 218 381 21.72
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 166 192 358 20.41
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 161 180 341 19.44
3 รวม ม.ต้น 27 490 590 1,080 61.57
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 95 154 249 14.20
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 85 127 212 12.09
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 99 114 213 12.14
6 รวม ม.ปลาย 24 279 395 674 38.43
รวมทั้งหมด 51 769 985 1,754 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0