โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โสภณศิริราษฏร์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 510
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 61 52 113 22.16
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 59 60 119 23.33
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 40 48 88 17.25
3 รวม ม.ต้น 9 160 160 320 62.75
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 28 38 66 12.94
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 38 33 71 13.92
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 28 25 53 10.39
6 รวม ม.ปลาย 6 94 96 190 37.25
รวมทั้งหมด 15 254 256 510 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0