โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ประสาทรัฐประชากิจ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,083
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 109 104 213 19.67
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 90 74 164 15.14
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 111 104 215 19.85
3 รวม ม.ต้น 16 310 282 592 54.66
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 71 104 175 16.16
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 67 90 157 14.50
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 70 89 159 14.68
6 รวม ม.ปลาย 15 208 283 491 45.34
รวมทั้งหมด 31 518 565 1,083 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0