โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ช่องพรานวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 606
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 61 54 115 18.98
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 68 52 120 19.80
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 57 67 124 20.46
3 รวม ม.ต้น 12 186 173 359 59.24
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 43 56 99 16.34
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 40 41 81 13.37
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 33 34 67 11.06
6 รวม ม.ปลาย 9 116 131 247 40.76
รวมทั้งหมด 21 302 304 606 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0