โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,047
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 144 87 231 22.06
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 133 111 244 23.30
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 98 97 195 18.62
3 รวม ม.ต้น 17 375 295 670 63.99
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 64 85 149 14.23
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 51 66 117 11.17
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 52 59 111 10.60
6 รวม ม.ปลาย 12 167 210 377 36.01
รวมทั้งหมด 29 542 505 1,047 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0