โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : รัตนราษฏร์บำรุง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,704
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 225 293 518 19.16
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 241 285 526 19.45
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 199 226 425 15.72
3 รวม ม.ต้น 35 665 804 1,469 54.33
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 150 291 441 16.31
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 127 268 395 14.61
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 134 265 399 14.76
6 รวม ม.ปลาย 32 411 824 1,235 45.67
รวมทั้งหมด 67 1,076 1,628 2,704 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0