โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ปีการศึกษา 2564

จำนวน 1,658
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 96 94 190 11.46
2 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 103 85 188 11.34
3 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 93 89 182 10.98
4 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 106 81 187 11.28
5 มัธยมศึกษาปีที 3 5 84 74 158 9.53
5 รวม ม.ต้น 30 564 501 1,065 54.58
6 มัธยมศึกษาปีที 3 5 82 78 160 9.65
6 รวม ม.ต้น 30 564 501 1,065 64.23
7 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 32 66 98 5.91
8 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 42 65 107 6.45
9 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 35 55 90 5.43
10 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 42 75 117 7.06
11 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 35 68 103 6.21
11 รวม ม.ปลาย 22 214 379 593 31.06
12 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 28 50 78 4.70
12 รวม ม.ปลาย 22 214 379 593 35.77
รวมทั้งหมด 52 778 880 1,658 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0