โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เทพมงคลรังษี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,703
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 181 135 316 18.56
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 215 109 324 19.03
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 226 119 345 20.26
3 รวม ม.ต้น 31 622 363 985 57.84
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 159 144 303 17.79
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 112 141 253 14.86
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 70 92 162 9.51
6 รวม ม.ปลาย 25 341 377 718 42.16
รวมทั้งหมด 56 963 740 1,703 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0