โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,257
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 95 156 251 19.97
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 92 151 243 19.33
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 92 151 243 19.33
3 รวม ม.ต้น 21 279 458 737 58.63
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 59 139 198 15.75
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 46 110 156 12.41
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 50 116 166 13.21
6 รวม ม.ปลาย 16 155 365 520 41.37
รวมทั้งหมด 37 434 823 1,257 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0