โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ท่ามะกาวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,924
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 173 179 352 18.30
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 168 178 346 17.98
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 142 210 352 18.30
3 รวม ม.ต้น 30 483 567 1,050 54.57
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 128 211 339 17.62
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 94 204 298 15.49
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 71 166 237 12.32
6 รวม ม.ปลาย 24 293 581 874 45.43
รวมทั้งหมด 54 776 1,148 1,924 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0