โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พระแท่นดงรังวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 924
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 97 94 191 20.67
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 94 103 197 21.32
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 94 97 191 20.67
3 รวม ม.ต้น 16 285 294 579 62.66
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 50 62 112 12.12
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 51 68 119 12.88
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 50 64 114 12.34
6 รวม ม.ปลาย 12 151 194 345 37.34
รวมทั้งหมด 28 436 488 924 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0