โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ร่มเกล้า กาญจนบุรี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 948
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 73 73 146 15.40
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 55 89 144 15.19
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 67 69 136 14.35
3 รวม ม.ต้น 13 195 231 426 44.94
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 88 126 214 22.57
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 53 107 160 16.88
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 54 94 148 15.61
6 รวม ม.ปลาย 19 195 327 522 55.06
รวมทั้งหมด 32 390 558 948 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0