โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ตลิ่งชันวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 539
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 58 45 103 19.11
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 58 53 111 20.59
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 58 59 117 21.71
3 รวม ม.ต้น 12 174 157 331 61.41
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 39 43 82 15.21
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 44 42 86 15.96
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 19 21 40 7.42
6 รวม ม.ปลาย 8 102 106 208 38.59
รวมทั้งหมด 20 276 263 539 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0