โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,362
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 200 235 435 18.42
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 202 244 446 18.88
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 179 230 409 17.32
3 รวม ม.ต้น 38 581 709 1,290 54.61
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 181 225 406 17.19
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 143 206 349 14.78
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 138 179 317 13.42
6 รวม ม.ปลาย 34 462 610 1,072 45.39
รวมทั้งหมด 72 1,043 1,319 2,362 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0