โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สวนแตงวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 750
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 85 73 158 21.07
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 77 71 148 19.73
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 80 88 168 22.40
3 รวม ม.ต้น 13 242 232 474 63.20
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 37 56 93 12.40
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 44 55 99 13.20
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 33 51 84 11.20
6 รวม ม.ปลาย 9 114 162 276 36.80
รวมทั้งหมด 22 356 394 750 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0