โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : อู่ทองศึกษาลัย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,000
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 81 75 156 15.60
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 121 87 208 20.80
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 104 114 218 21.80
3 รวม ม.ต้น 17 306 276 582 58.20
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 76 103 179 17.90
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 49 88 137 13.70
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 45 57 102 10.20
6 รวม ม.ปลาย 13 170 248 418 41.80
รวมทั้งหมด 30 476 524 1,000 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0