โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ปีการศึกษา 2563

จำนวน 635
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 69 55 124 19.53
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 64 76 140 22.05
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 70 57 127 20.00
3 รวม ม.ต้น 12 203 188 391 61.57
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 47 69 116 18.27
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 27 37 64 10.08
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 31 33 64 10.08
6 รวม ม.ปลาย 8 105 139 244 38.43
รวมทั้งหมด 20 308 327 635 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0