โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : อู่ทอง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,844
100
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 227 296 523 18.39
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 216 287 503 17.69
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 180 288 468 16.46
3 รวม ม.ต้น 37 623 871 1,494 52.53
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 111 234 345 12.13
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 128 213 341 11.99
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 143 215 358 12.59
6 รวม ม.ปลาย 24 382 662 1,044 36.71
7 ปวช.1 3 56 80 136 4.78
8 ปวช.2 3 34 50 84 2.95
9 ปวช.3 3 38 48 86 3.02
9 รวม ปวช. 9 128 178 306 10.76
รวมทั้งหมด 70 1,133 1,711 2,844 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0