โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บางลี่วิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,356
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 126 150 276 20.35
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 127 137 264 19.47
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 103 131 234 17.26
3 รวม ม.ต้น 22 356 418 774 57.08
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 84 141 225 16.59
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 69 139 208 15.34
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 54 95 149 10.99
6 รวม ม.ปลาย 15 207 375 582 42.92
รวมทั้งหมด 37 563 793 1,356 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0