โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บรรหารแจ่มใสวิทยา3 ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,723
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 263 345 608 22.33
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 273 332 605 22.22
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 237 282 519 19.06
3 รวม ม.ต้น 44 773 959 1,732 63.61
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 119 234 353 12.96
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 119 238 357 13.11
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 95 186 281 10.32
6 รวม ม.ปลาย 26 333 658 991 36.39
รวมทั้งหมด 70 1,106 1,617 2,723 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0