โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ธรรมโชติศึกษาลัย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,134
100
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 200 207 407 19.07
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 212 187 399 18.70
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 180 197 377 17.67
3 รวม ม.ต้น 30 592 591 1,183 55.44
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 119 138 257 12.04
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 140 147 287 13.45
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 123 145 268 12.56
6 รวม ม.ปลาย 22 382 430 812 38.05
7 ปวช.1 2 26 24 50 2.34
8 ปวช.2 2 16 43 59 2.76
9 ปวช.3 1 2 28 30 1.41
9 รวม ปวช. 5 44 95 139 6.51
รวมทั้งหมด 57 1,018 1,116 2,134 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0