โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สามชุกรัตนโภคาราม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,038
100
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 196 196 392 19.23
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 202 218 420 20.61
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 173 197 370 18.16
3 รวม ม.ต้น 30 571 611 1,182 58.00
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 101 134 235 11.53
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 93 123 216 10.60
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 90 122 212 10.40
6 รวม ม.ปลาย 21 284 379 663 32.53
7 ปวช.1 2 27 39 66 3.24
8 ปวช.2 2 21 37 58 2.85
9 ปวช.3 2 17 52 69 3.39
9 รวม ปวช. 6 65 128 193 9.47
รวมทั้งหมด 57 920 1,118 2,038 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0