โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ศรีวิชัยวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,791
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 181 135 316 17.64
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 214 133 347 19.37
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 209 132 341 19.04
3 รวม ม.ต้น 30 604 400 1,004 56.06
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 153 140 293 16.36
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 138 110 248 13.85
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 113 133 246 13.74
6 รวม ม.ปลาย 21 404 383 787 43.94
รวมทั้งหมด 51 1,008 783 1,791 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0