โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วัดห้วยจรเข้วิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,126
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 251 142 393 18.49
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 317 164 481 22.62
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 266 166 432 20.32
3 รวม ม.ต้น 35 834 472 1,306 61.43
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 191 141 332 15.62
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 157 99 256 12.04
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 137 95 232 10.91
6 รวม ม.ปลาย 22 485 335 820 38.57
รวมทั้งหมด 57 1,319 807 2,126 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0