โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วัดห้วยจรเข้วิทยาคม ปีการศึกษา 2565

จำนวน 2,197
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 263 152 415 18.89
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 282 157 439 19.98
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 247 151 398 18.12
3 รวม ม.ต้น 36 792 460 1,252 56.99
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 194 127 321 14.61
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 166 139 305 13.88
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 180 139 319 14.52
6 รวม ม.ปลาย 24 540 405 945 43.01
รวมทั้งหมด 60 1,332 865 2,197 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0