โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โพรงมะเดื่อวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 560
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 66 52 118 21.07
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 84 63 147 26.25
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 51 44 95 16.96
3 รวม ม.ต้น 12 201 159 360 64.29
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 37 34 71 12.68
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 39 35 74 13.21
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 34 21 55 9.82
6 รวม ม.ปลาย 9 110 90 200 35.71
รวมทั้งหมด 21 311 249 560 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0