โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กำแพงแสนวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,033
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 205 209 414 20.36
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 174 191 365 17.95
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 221 202 423 20.81
3 รวม ม.ต้น 31 600 602 1,202 59.12
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 148 167 315 15.49
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 114 167 281 13.82
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 104 131 235 11.56
6 รวม ม.ปลาย 23 366 465 831 40.88
รวมทั้งหมด 54 966 1,067 2,033 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0