โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ภัทรญาณวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,273
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 157 140 297 23.33
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 168 158 326 25.61
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 138 140 278 21.84
3 รวม ม.ต้น 25 463 438 901 70.78
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 67 92 159 12.49
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 56 50 106 8.33
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 55 52 107 8.41
6 รวม ม.ปลาย 12 178 194 372 29.22
รวมทั้งหมด 37 641 632 1,273 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0