โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 867
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 ประถมศึกษาปีที่ 5 4 120 0 120 13.84
2 ประถมศึกษาปีที่ 6 4 119 0 119 13.73
2 รวมประถม 8 239 0 239 27.57
3 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 166 0 166 19.15
4 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 115 0 115 13.26
5 มัธยมศึกษาปีที 3 4 116 0 116 13.38
5 รวม ม.ต้น 13 397 0 397 45.79
6 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 85 0 85 9.80
7 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 81 0 81 9.34
8 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 65 0 65 7.50
8 รวม ม.ปลาย 12 231 0 231 26.64
รวมทั้งหมด 33 867 0 867 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0