โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : แก่งกระจานวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 647
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 64 66 130 20.09
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 69 61 130 20.09
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 65 65 130 20.09
3 รวม ม.ต้น 12 198 192 390 60.28
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 33 56 89 13.76
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 30 60 90 13.91
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 34 44 78 12.06
6 รวม ม.ปลาย 9 97 160 257 39.72
รวมทั้งหมด 21 295 352 647 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0