โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563

จำนวน 718
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 48 48 96 13.37
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 46 50 96 13.37
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 52 43 95 13.23
3 รวม ม.ต้น 12 146 141 287 39.97
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 71 73 144 20.06
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 44 99 143 19.92
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 55 89 144 20.06
6 รวม ม.ปลาย 18 170 261 431 60.03
รวมทั้งหมด 30 316 402 718 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0