โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,281
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 146 281 427 33.33
2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 115 308 423 33.02
3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 111 320 431 33.65
3 รวม ม.ปลาย 33 372 909 1,281 100.00
รวมทั้งหมด 33 372 909 1,281 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0