โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ทางพูนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 553
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 59 54 113 20.43
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 63 69 132 23.87
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 71 101 172 31.10
3 รวม ม.ต้น 13 193 224 417 75.41
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 29 25 54 9.76
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 30 35 65 11.75
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 7 10 17 3.07
6 รวม ม.ปลาย 5 66 70 136 24.59
รวมทั้งหมด 18 259 294 553 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0