โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,076
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 88 102 190 17.66
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 108 142 250 23.23
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 124 122 246 22.86
3 รวม ม.ต้น 21 320 366 686 63.75
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 56 88 144 13.38
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 38 83 121 11.25
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 27 98 125 11.62
6 รวม ม.ปลาย 13 121 269 390 36.25
รวมทั้งหมด 34 441 635 1,076 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0