โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ฉวางรัชดาภิเษก ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,652
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 155 200 355 21.49
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 154 193 347 21.00
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 153 170 323 19.55
3 รวม ม.ต้น 27 462 563 1,025 62.05
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 73 149 222 13.44
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 73 138 211 12.77
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 64 130 194 11.74
6 รวม ม.ปลาย 16 210 417 627 37.95
รวมทั้งหมด 43 672 980 1,652 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0