โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 537
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 64 69 133 24.77
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 56 51 107 19.93
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 60 63 123 22.91
3 รวม ม.ต้น 12 180 183 363 67.60
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 29 44 73 13.59
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 24 42 66 12.29
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 14 21 35 6.52
6 รวม ม.ปลาย 8 67 107 174 32.40
รวมทั้งหมด 20 247 290 537 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0