โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สตรีทุ่งสง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,098
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 132 234 366 17.45
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 132 243 375 17.87
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 115 218 333 15.87
3 รวม ม.ต้น 29 379 695 1,074 51.19
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 123 217 340 16.21
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 109 222 331 15.78
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 133 220 353 16.83
6 รวม ม.ปลาย 27 365 659 1,024 48.81
รวมทั้งหมด 56 744 1,354 2,098 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0